Họ và tên: Đoàn Hồng Dung

Ngày sinh: 11/05/1962

Vai trò: Người kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản phẩm của Caras Lens trực thuộc công ty TNHH CAMINO

Email: bacsihongdung@gmail.com

Facebook                Instagram                  Twitter                Linkedin